Курсът по СБЕ - ІІ част (морфология и синтаксис) за студентите от специалността Славянска филология акцентира върху типологичните особености на българския език като славянски и балкански в съпоставка с другите славянски езици както от южнославянската група, така и от другите групи. Разглеждането на лексико-граматическите класове акцентира върху категориалните значения като система. Акцент са специфичните за българската граматика особености като отсъствието на падежна флексия при имената, трипартидната система на изразяване на категорията определеност, системата на българските местоимения. Богатата глаголна проблематика се съсредоточава върху специфично развитите в българската глаголна парадигма категории вид, време, залог и модалност.

Лексико-граматическите класове се разглеждат от функционална гледна точка като опора на групи, изграждащи конституентен блок на подчинителните словосъчетания като градиво на простото изречение.  Проблемите на българския синтаксис се представят като се съчетава описателния инвентар на традиционния синтаксис (части на изречението) с възможностите на генеративната, трансформационната, опорно-фразовата граматика и граматиката на ролята и референцията. Разглеждат се основните синтактични способи за изграждане на базовия блок от словосъчетания и за строежа на простото и на сложното изречение.