Курсът е предназначен за чуждестранни специализанти в СУ "Св. Климент Охридски" с различна степен на владеене на български език. Теоретичните и практически занимания в курса имат за основна цел запознаване и овладяване на българската морфологична система, нейните основни характеристики и специфики. Сложността й налага използването на различни форми за усвояване на нейната структура - основна база за успешното усвояване на езиковите категории и тяхната приложимост в речта.

Курсът се състои от 60 теми, разпределени по основните морфологични категории. Съдържа лекции, презентации, видеоматериали и упражнения под формата на задания и тестове. Курсът ще се адаптира всяка година, съобразно оформилата се група, нейните интереси и предпочитания.

Курсът ще бъде преработван спрямо нивото на владеене на българския език и формирането на групи от начинаещи, среднонапреднали и напреднали специализанти, където работят различни екипи. 

Настоящият курс е разработен съвместно от Ася Асенова, Недка Гарибова и Снежана Михайлова.