Целта на курса Практически български език за чужденци. Морфология е да запознае студентите в специалност Психология с особеностите на морфологичната система на българския език. Вниманието е насочено към лексико-граматичните характеристики на частите на речта с практична насоченост – най-важните значения и употреби на граматическите категории при имената и глагола, преглед на морфологичните словоизменителни средства в именната и глаголната система, както и запознаване със значенията на неизменяемите части на речта и неличните глаголни форми.

        Курсът включва работа с текстове с разнообразна жанрова спецификация с акцент върху лексико-граматичните особеностите на писмените и устни текстове с психологическа насоченост.