ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” - Инвестира във Вашето бъдеще! 

                                                                                                      

 Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език

                 Проект на Факултет по славянски филологии СУ „Св. Климент Охридски”

 

Съвременен български език. Синтаксис като част от общия курс Референт-преводачи по български език за чужденци представя традиционното описание на българските синтактични факти, съвременните тенденции в приложната лингвистика, както и проблеми на синтактичната интерференция при изучаването на българскиия език като чужд.
Завършването на общия курс Референт-преводачи по български език за чужденци предоставя допълнителна учебна специализация на чуждестранните студенти в професионалния превод на юридически и друг вид текстове, както и правото да преподават български език в щколи извън България.