Целта на лекционния курс е да запознае чуждестранните студенти със звуковата система на съвременния български език и въз основа на експлицитни знания по фонетика да допринесе за усъвършенстване на произношението им. Обръща се внимание и на функционалния аспект на говорните звукове – фонологични опозиции и процеси на неутрализация, съвременни и исторически редувания на фонеми, звукови промени. Особено внимание се обръща на правоговора с оглед на съвременните процеси в българския език, на правилното поставяне на ударението и адекватната интонация. Студентите придобиват практически умения за фонетична транскрипция с традиционно използваната у нас система. Курсът допринася за правилното разбиране на правописните норми.