Съвременен български език за чужденци. Синтаксис  представя традиционното описание на българските синтактични факти,  съвременните  тенденции в приложната лингвистика, както и проблеми на синтактичната интерференция при изучаването на българския език като чужд.

Изучаването на същността и  особеностите на синтактичните факти има за цел да повиши лингвистичната и комуникативната компетентност на чуждестранните студенти, които същевременно усъвършенстват и уменията си за работа с различни типове текст – научен, административен, публицистичен, художествен. Освен това в специализирания курс се разглеждат и проблеми на синтактичната интерференция при изучаването на българския език като чужд.