Практически български език за чужденци. Морфология представя типологичната характеристика на българската морфологична система. В курса се анализират и някои трайни развойни тенденции в съвременната езикова практика с цел да се усъвършенства лингвистичната и комуникативната компетентност на чуждестранните студенти.

Формират се и се усъвършенстват умения за работа с текстове от специалните предмети на бакалавърската програма, както и работа с различни типове текст – научен, административен, публицистичен, художествен. Освен това в специализирания курс се разглеждат и проблеми на морфологичната интерференция при изучаването на българския език като чужд.