Курсът Български език за чужденци (І част) е предназначен за чуждестранни  студенти от първи курс от различни хуманитарни специалности със степен на езикова компетентност В1, В2. Вниманието е насочено към повишаване на лингвистичната компетентност на изучаващите български език, както и към усъвършенстване на комуникативните им умения.

Курсът съдържа 12 теми, включващи граматически статии и упражнения, които имат за цел да затвърдят и надградят знанията на студентите за българската именна и глаголна система. Същевременно се извеждат и основни правописни и правоговорни норми.

Курсът предвижда и работа с различни текстове, като задачите към тях целят изграждане на умения за създаване, интерпретиране, резюмиране на текстове с различна жанрова характеристика.