Дисциплината „Езикова култура" дава възможност на студентите да задълбочат познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си да прилагат неговите правописни, граматически и пунктуационни норми. В рамките на курса студентите се запознават и с отклоненията от книжовноезиковата норма и имат възможността сами да изследват динамиката на някои от тези отклонения в писмената и в устната реч. В курса на обучение по дисциплината „Езикова култура" са предвидени тестове, които да установят практическите умения на студентите за прилагане на правописните и пунктуационните норми. Курсът завършва с разработването на курсова работа по проблемите на езиковата култура.