Курсът запознава с методиката за проучване на езика с помощта на корпуси. Той предоставя данни в няколко свързани области: 1) Общ увод: какво е корпус, какво е корпусна лингвистика, с какво се отличава тя от други методики за езиков анализ; 2) Как се събират и оформят езиковите корпуси; 3) Как се трансформират данните от езиковите корпуси и по какъв начин се търси в тях; 4) Как се публикуват и представят пред читателите и публиката езиковите корпуси и/или техните данни; 5) Как да използваме корпусите за научните изследвания.

Курсът е подходящ както за докторанти в областта на лингвистиката, така и за тези, които са насочили своите интереси в полето на литературните и историческите текстове.