Курсът представя обобщение на основните насоки в развитието на синтактичните
теории от последните десетилетия. Акцентът е поставен върху трите периода в
развитието на теориите на Н. Чомски, като най-представително място е отделено на
минималистката програма. Потърсени са и връзките на чисто лингвистичното
описание на синтаксиса на простото изречение с по-приложно ориентираните
теории, най-вече тези, които са свързани с компютърната лингвистика.
Курсът запознава с основните етапи в развитието на съвременната синтактична
теория, със същността на минимализма като основно направление в съвременния
синтаксис.