Курсът дава възможност на студентите да задълбочат познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си да прилагат нормите му в писмената и устната реч. Освен това те ще се запознаят и сами ще изследват динамиката на най-честотните съвременни отклонения от книжовноезиковата норма, ще подобрят уменията си да спазват и прилагат правилата на българския правопис.