Курсът предлага в синтезиран вид основните понятия и проблеми в областта както на историята на семиотиката, така и на съвременното ѝ състояние. Представени са водещите световни теории и техните представители. Проблематиката на курса дава възможност за общотеоретичен и интердисциплинарен поглед върху основни понятия в лингвистиката и литературознанието като език, код, текст, контекст, дискурс, интертекстуалност и др. Като една от основните теоретични дисциплини на нашето съвремие семиотиката преосмисля класическото разбиране за филологизъм и показва естествената връзка между езикознанието и литературознанието. Курсът изисква дискусионен подход при част от проблемите и предлага диалог и обсъждане по време на лекциите.