Целта на курса е да създаде знания у студентите по проблемите на семиотиката - знак, текст, контекст, код.