Курсът дава възможност на студентите ще задълбочат познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си да прилагат нормите му в писмената и устната реч. Освен това те ще се запозная и сами ще изследват динамиката на най-честотните съвременни отклонения от книжовноезиковата норма, ще подобрят уменията си да спазват и прилагат правилата на българския правопис и пунктуация.

Пред студентите се представят различни типове текстове, които са необходими за научноизследователската работа. Участниците в курса ще придобият практически умения да съставят подобни текстове, което ще ги улесни в самостоятелната им учебна и изследователска работа. Студентите ще усъвършенстват уменията си да пишат и оформят курсова работа, да представят коректно библиографските единици в научната библиография, да пишат реферат, доклад, научна статия, есе върху научна проблематика и др. В курса се отделя внимание и на нормите и изискванията при писането на административно-делови текстове: CV, мотивационно писмо, молба и др. Курсът завършва с разработването на курсова работа по проблемите на езиковата култура.