Академичният курс по синтаксис за специалността Българска филология, редовно обучение, образователна степен бакалавър се основава на съвременните лингвистични теории, като обединява традиционното синтактично описание с развитите през ХХ век лингвистични постановки на падежната граматика, генеративния синтаксис и прагматиката. Курсът по синтаксис дава необходимата подготовка на бакалаврите, придобиващи професионалната квалификация учител, за работа, съобразно учебната програма по български език в средното училище, и същевременно е надеждна основа за лингвистична работа в образователните степени магистър и доктор.