Учебната дисциплина е предназначена за чуждестранни студенти филолози на СУ „Св. Климент Охридски“. Целта е да се задълбочат и разширят техните познания, както за езиковата система, така и за тенденциите в съвременната речева практика. Акцент се полага върху особеностите на българската морфологична система. Приоритетно се разглеждат въпроси, свързани със спецификата на граматическите значения в българската морфология.

Обсъждат се теми, посветени на динамиката в лексикалната система: новите думи и новите фразеологични единици в българския език. Провеждат се дискусии по актуални езикови въпроси. Подчертава се ролята на корпусите в съвременното изследване на езика