Целта на курса е да запознае чуждестранните студенти с особеностите на българския синтаксис и със структурата на изречението и текста в българския език.

Въвеждат се основни понятия от лингвистиката на текста, набляга се на факта, че комуникативният обмен се реализира чрез текстове, а не чрез отделни изречения.

Представят се особеностите на текстовете в различните функционални стилове-научен, художествен, медиен и др.

Внимание се отделя на теорията за речевия акт и нейното приложение към българския език.

Провежда се ателие по писане с цел усвояването на техники за създаването на разнообразни текстове: научна статия, академично есе, резюме и др.

Телеологията на курса е ориентирана към превръщането на чуждестранните студенти филолози в успешни и пълноценни участници в академичното общуване.