Курсът включва основни  теми, свързани с обхватната и актуална за учените от разлчини дисциплини област на изследванията върху пола и връзката между пола и езика. Фокусът на вниманието са езиковите средства,  вребалните стратегии и модели, които използват двата пола, за да осъществяват комуникация от различен вид. Избраните теми са база, на основата на която студентите могат да навлязат в това интересно интердисциплинарно изследователско поле. Темите са подбрани така, че речевите особености на двата пола да бъдат разгледани в различни по тип комуникативни ситуации – в традиционните жанрове като приказка и пословица, в които е отразена народопсихологията на българина, но и в публичната реч, при спонтанни речеви прояви в общуването онлайн, в медиите, които  се открояват със съвременност и актуалност на вербалните модели.

 

 

Предварителни изисквания:

Няма

 

 

Очаквани резултати:

Курсът предполага навлизане в лингвистичните измерения на актуалната проблематика за пола, като надгради у  студентите уменията за критично четене и анализ на научни текстове в специфичен дискурс. Дисциплината цели да изгради широка представа за съвременните научни теории и търсения в корелацията пол- език.