Курсът вкллючва подробно представяне на явлението интерференция между сродни езици като характерно за обучението чужд език (върху материал от български език като чужд). Разглежда се синтактичният аспект на езиково взаимодействие между първия език и езика цел. Вниманието се спира върху структурирането на просто изречение  и на видовете сложни изречения. Представят се синтактични структури, които могат да бъдат усвоени от чужденците погрешно под влияние на първия език. Курсът е насочен към прогнозиране на потенциални грешки, както и кум методически практики за типология и превенция на интереферентните явления.