Курсът по СБЕ – ІІ част (морфология и синтаксис) за студентите от специалността Славянска филология акцентира върху типологичните особености на българския език като славянски и балкански и в съпоставка с другите славянски езици. 

        В частта „морфология” се обръща внимание на спецификата на българската граматика. Тя включва съвременни подходи при моделирането на частите на речта и техните граматически категории. Сред темите се отличават следните: начините за изразяване на категорията определеност/неопределеност; преобладаващо аналитичните морфологични значения; развитата темпорална и евиденциална система при глагола; поведението на функционалните думи и видовете връзки между думите (съгласуване, управление, предложно свързване, прилагане). Дискутират се въпросите на морфологичната многозначност и на многокомпонентните думи

        Проблемите на българския синтаксис се представят, като се съчетава описателния инвентар на традиционния синтаксис (части на изречението) с възможностите на генеративната, трансформационната, опорно-фразовата граматика и граматиката на ролята и референцията. Разглеждат се основните синтактични способи за изграждане на базовия блок от словосъчетания и за строежа на простото и на сложното изречение. Представя се предикатно-аргументната структура и семантичните роли, които предикатът приписва на своите аргументи с оглед на тяхната синтактификация в български. 

       Курсът Съвременен български език (морфология и синтаксис) дава необходимата подготовка на студентите, избрали да придобият професионалната квалификация учител, за работа съобразно учебната програма по български език в средното училище, и същевременно е надеждна основа за лингвистична работа в образователната степен доктор.