Предмет на дисциплината са основните модели на рекламните текстове. Разглеждат се отделните компоненти на рекламните послания, чрез които се осъществяват комуникативните похвати и се постигат рекламните цели: графика, знаци, цвят, езикови явления. В зависимост от вида на рекламата и търсения комуникативен ефект те са различни, но се очертават определени модели, които най-добре провокират отношение, оценка и реакция от страна на реципиента към обекта на рекламното представяне.

Участниците в курса ще придобият умения за интердисциплинарен подход при анализа на даден текст и по-конкретно на рекламните текстове – графика, знаци, символи, цвят, езикови изразни средства.