Курсът дава възможност на студентите да задълбочат познанията си за българския книжовен език и да подобрят уменията си да прилагат нормите му в писмената и устната реч. Освен това те ще се могат да се запознаят и сами да изследват динамиката на най-честотните съвременни отклонения от книжовноезиковата норма, ще подобрят уменията си да спазват и прилагат правилата на българския правопис и пунктуация.

      Пред студентите се представят различни типове задачи, които са необходими за успешното им реализиране в различни социални роли в обществото.