Курсът „Синтаксис на съвременния български език“ цели да запознае студентите с основните единици от изреченското равнище на езика – словосъчетание (фраза) и изречение, с механизмите на изграждане на тези единици, както и с някои аспекти на функционирането им. Знанията за граматичните особености на частите на речта са отправна точка за представяне на синтактичната реализация на самостойните и на служебните думи. Обект на разглеждане са основните признаци на изречението, моделите за структуриране на различни видове словосъчетания, синтактичните връзки в простото и в сложното изречение. Студентите ще се запознаят с някои особености на словореда като основен признак на изречението и като механизъм за изразяване на различен тип информация. Видовете изречения по строеж и по комуникативна цел се представят с оглед на структурните и на функционалните им особености. При разглеждането на особеностите на синтактичните единици се съчетават методи от традиционния синтаксис с подходите на формалната (генеративно-трансформационна) граматика. Специално внимание се отделя на изграждането и усъвършенстването на практически умения, свързани с различни типове анализ на синтактичните единици. 

С оглед на професионалната квалификация, която получават студентите от специалността, в курса се коментират и различни аспекти на учебната програма по български език за средното училище, като в духа на компетентностния подход в обучението се акцентира върху функционално-комуникативните особености на синтактичните единици.