Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Тодор Икономов
Ръководство за словосъчиненіе на българскый языкъ /Наредил Т. Икономов. - Пловдив Издава книжарницата на Хр. Г. Данов, 1875 Виена Българската печатница на Янко С. Ковачев
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Допълнение Определение Обстоятелствено пояснение
Отъ главны-тѣ части една-та сѣкога показва за какво, за кой прѣдмѣтъ се говори в прѣдложенie-то , и са нарича подлогъ.
Друга-та главна часть въ прѣдложенie са нарича прилог, или сказуемо. Тя показва какво се говори за подлога.
Кога-то сказуемото е сѫществително или прилагателно име, тогава нѣкои го наричатъ прилогъ.
стр. 8-9
Поясненiя-та при подлога са наричатъ опрҧдҧленiя, защо-то опрѣдѣлятъ кой е именно, какъвъ е и чiй е прѣдмѣта, за кой-то са говори въ прѣдложенie-то. Напр. Плиткы-тҧ рѣкы лѣтѣ прѣсѫхватъ. Освѣнъ това дѣто показватъ сѣкога качество или количество, тый сѣкога са познаватъ по пытанiя: кой? какъвъ?, чiй? колко? колъкъ?
стр. 13-14
Допълненiя-та сѣкога са поставятъ при сказуемото(глагола) и показватъ онѣзи прѣдмѣты, кои-то сѫ свьрзаны по нѣкой начинъ съ дѣйствiе-то или съ състоянiе-то на подлога, т.е. или дѣйствiе-то на подлога прѣминава на другъ прѣдмѣтъ(допълненiе-то), и ли пъкъ състоянiе-то на подлога зависи отъ другъ прѣдмѣтъ(отъ допълненiе-то). Примѣры: Азъ говорѭ на Ивана за работѫ. Думы-тѣ:на Ивана за работѫ сѫ допълненiя, защо-то една-та показва на кого, на кой прѣдмѣтъ прѣминава дѣйствiе-то говоря; а втора-та- за кой прѣдмѣтъ говорѭ. Допълненiя-та са познаватъ по пытанiя: Кого? Какво? Що? Отъ кого? Отъ какво? До кого? На кого? Кому?
стр. 14-15
Обстоятелства-та са поставятъ при сказуемо-то(при глагола) и показватъ врѣме-то, мѣсто-то, начина и причинѫ-тѫ на дѣйствiе-то или състоянiе-то; за това тый са и раздѣлятъ на врѣменны,мѣстны, качествены и причинны Напримѣръ: Мекото перо пише дебело. Кораво-то перо пише тънко. Днесь образованы-тѣ българе не са разговарятъ по грьцкы. Сторихъ го отъ н ма-кѫдѣ Книга-та са напечати на дребно Думы-тѣ:дебело,тънко,по грьцкы,на дребносѫ обстоятелства качествены, защо-то показватъ какъ става дѣйствiе-то. Днесь е обстоятелство за врѣме,защо-то показва кога става дѣйствiе-то. Н ма-кѫдѣ е обстоятелство причинно защо-то показва, защо е станало дѣйствiе-то. Въ прѣдложенie: тука са нимиратъ сѣкаквы хора, думата тука е обстоятелство за мѣсто, защо-то показва мѣсто-то на дѣйствiе-то
стр. 15