Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Христаки Павлович
Граматика словеноболгарска /Христаки Павлович ; [С предг. от Христо Първев]. - София: Наука и изкуство, 1985 [1836; 1845]
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Спомагателен глагол Определение
Подлежащее именȣсе онова, за кое то разсȣждаваме или говориме.
А Сказȣемо онова, което се върхȣ него говори. Н. пр. Человѣкъ е творенїе божїе. Гдѣ то, Человѣкъ е подлежащее: творенїе божїе сказȣемо: А глаголъ е именȣвасе Свѧзь. Така и секой глаголъ що е междȣ п. и сказȣемо то.
стр. 51
Сȣществителное убо содрȣжавасе съ Прилагателнымъ, Мѣстоименїемъ и Причастїемъ подобородно, подобочисленно и подобопадежно, какъ Добродѣтелный человѣкъ, моѧ книга, настоящее време
стр. 64