Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Йордан Пенчев
Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Спомагателен глагол Допълнение Определение Обстоятелствено пояснение
Подлог – независимо съществително, означаващо носителя на признака в предикативното отношение.
стр. 15
Сказуемо – главна, но зависима от подлога част, изразяваща признака на подложния предмет.
стр. 15
Съставното именно сказуемо е съставено от „съм“ или неговите синоними и една именна част–съществително или прилагателно.
стр. 55
Разширенията на глагола „съм“ са предикативи (сказуемни имена). Именният предикат може да има аргументи.
стр. 72
Допълнение – зависимо от сказуемото съществително, изразяващо предмет, засегнат пряко или непряко от действието на глагола.
стр. 15
Определение-зависима от съществителното част, изразяваща признак.
стр. 15
Обстоятелствено пояснение-зависима от сказуемото адвербиална(наречие)или предложна част, изразяваща признак на признака, изразен със сказуемото
стр. 15