Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Теодор Хрулев
Българска граматика /Състави Тодор Т. Хрулев за ръководство на българските юноши и печати ся с иждивението на Георгия Дончова, книгопродавца. - Букурещ: У типографията на Йосифа Романова и съдр., 1859
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Спомагателен глагол
Предложенiето быва подлежаще, сказуемо и связь.
Подлежаще-то е предмѣтъ, за кого-то ся говори, то е именителенъ падежъ, и ся дума подлежаще, или испьрво на глагола.
Сказуемо-то означава на подлежаще-то качеството, кое-то ся додава, или отзема, то е винителенъ падежъ, и ся дума сказуемо, или истрето на глагола.
Связь е глаголъ-тъ между подлежаще-то и сказуемо-то. напр. Петръ донесе книгѫ-тѫ.
стр. 72