Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Янко Кочов
Словосъчиненiе /Нарядено и допълнено от Янка Т. Кочова. - Цариград: В печатницата на вестник "Македония", 1868
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Спомагателен глагол Допълнение Определение Обстоятелствено пояснение
Граматически едно прѣдложенiе има толкова чясти, колкото и думы ; логическото има само три части и сѫ: подлежяще, врьзка и прилогъ.
Подлежащето ни показва прѣдмѣта на разсѫдъка, или онова нѣчто, за което ни става думата, е подлежяще; прилогътъ е това, что сѫ прилага и придава на подлежящето като негово качество и свойство: а врьзка е глаголътъ, что сврьзва подляжащето с прилога. Напр. Богъ е праведенъ
стр. 6
Думы, които се относять на другы думы на въпросъ: какъвъ?,кой?, чiй? и които отличявать единъ прѣдмѣтъ отъ другы нему подобны наричять ся опрѣдѣленiе, като: Прҧдниты нозҧ на маймунѫтѫ приличять на человҧческы рѫцѣ Въ това прѣдложенiе думы:прѣдниты,маймунѫтѫ,человѣческысѫ сѫ опрѣдѣленiя
стр. 9
Думы, които отговарять на на въпросъ: кого?,что?, кому? отъ кого?, отъ что? сь что? за кого? и които допълнявать другы думы, наричять ся допълненiе; като: Слънцето освҧщава землiѭтѫ съ зарыты сѫ допълненiя
стр. 10
Думы, които ся относять на другы думы въ прѣдложенiето, и показватъ мѣсто, врѣмя, образъ на дѣйствiе, причинѫ, цѣль, наричять ся обстоятелственны думы. Отъ тѣхъ: 1. Тыя, что показватъ мѣсто, и отговарять на въпросъ: гдҧ? кѫдҧ? откѫдҧ? на какво пространство? наричятъ ся мҧстны;като:птициты ся намирать на всякѫдҧ 2.Тыя, что показвать врѣмя , и отговарять на въпросъ: кога? отъ кога? до кога? колко врҧмя? колко дълго? сѫ врҧменны; като Асень царува десять годины 3.Тыя, что показвать образа на дѣйствiето, и отговарять на въпросъ какъ? сѫ образны;като:Българиieти успҧвать забавно. 4.Тыя, что показвать причинѫ , и отговарять на въпросъотъ какво? наричять ся причинны; като: Българiети были слаби оть внѫтрҧшны несъгласiя. 5. Тыя, что показвать цѣль , и отговарять на въпросъ за какво? наричять ся цҧлопоказателны; катоПушкыты правять за ловъ и за забранѫ отъ непрiятеля
стр. 12
стр. 13