Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

Сава Радулов
Словосочинение. Болград. 1871.
Дефиниции:
 Подлог Сказуемо Предикатив Спомагателен глагол Определение
Най обыкновенна форма за израженiе на подлежаще-то, както в нашiя, така и в другы-тѣ языци, е именителный падежъ на сѫществително-то имя и на личното-то мѣстоименie въ единств. и в множ. число.
Подир именителный падежъ на имя-то сѫществително и на личното-то мѣстоименie, най обикновенна форма за израженiе на подлежаще-то е глаголъ, придружен с частицѫ да.
Често подлежащето ся изрича въ языка ни съ имя и мѣстоименie прилагателно, а такожде и с мѣстоименie сѫществит. неопрѣдѣлено.
Сказуемо-то быва три вида:
Сказуемо глаголно, което ся изрича със глаголъ, който е прѣимущественно назначенъ да изражава таѭ главнѫ часть отъ прѣдложенiе-то.
Тамъ щѫтъ излҧ три дѣвойкы.
Сказуемо прилагателно, което ся изрича съ имя прилагателно въ соедниненiе с глаголъ вспомагателенъ.
Момины сѫ личны дворы,
Прѫтie имъ сѫ босилковы
Сказуемо сѫществително, което ся изрича съ имя сѫществително въ соедниненiе с глаголъ вспомагателенъ.
Тя е тебѣ либовница.
И на коня стопаница.
стр. 7-9
Опрѣдѣленiе-то быва два рода:а)опрѣдѣленiе прилагателно, което ся изражава чрѣзъ имя и мѣстоименie прилагателно: "морны жатвари, лѣтна жега...неговъ дрѣновъ кривакъ" и проч.- б)опрѣдѣленiе сѫществително, изражаемо съ имя сѫществително, което ся согласува со своѭ-тѫ опрѣдѣляемѫ думѫ само въ падежъ: "юнаци-войска броена". Послѣдне-то опрѣдѣленiе ся нарича приложенiе.
стр. 20