Новини от сайта

Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език

Интегриране на електронни форми на обучение в образователния процес по български език

от Атанас Атанасов -
Количество ответов: 0

РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Инвестира във вашето бъдеще!

Схема: BG051POOOI-4.3.04

Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на висшето образование

Договор: BG051POOOI-4.3.04-0029

Име на проект:

Интегриране на електронни форми на обучение в   образователния процес по български език

Бенефициент:

СУ „Св. Климент Охридски” чрез Факултет по славянски филологии

Продължителност: 24 месеца

Максимална обща сума на проекта: 538 431,61 лв.

Екип:

проф. д-р Татяна Ангелова - ръководител на проекта

гл. ас. д-р Ася Асенова - координатор на проекта

ас. Весела Шушлина - информационен координатор

гл. ас. д-р Биляна Радева- техническисътрудник

Експерти:

гл.ас. д-р Атанас Атанасов

доц. д-р Гергана Дачева

проф. дфн Мирослав Дачев

проф. дфн Мони Алмалех

проф. дфн Вася Велинова

Цели на проекта:

 1. Придобиване на необходимата висока компетентност за работа с компютърни системи за електронно обучение.

 2. Създаване на база от данни с електронни езикови ресурси.

 3. Интегриране на информацията в единна база данни.

 4. Интегриране на модулите за електронно обучение в университетските курсове по български език.

 5. Обединяване усилията и изследванията на всички, които се занимават с български език, както в областта на преподаването, така и в научноизследователската дейност.

Целеви групи:

 1. Преподаватели по български език

 2. Студенти - филолози, нефилолози и чуждестранни студенти

Дейности:

 • Организация и мониторинг на изпълнението на проекта.

 • Обучение на преподавателския състав за работа с електронни ресурси.

 • Проучване, селекция и архивиране на електронни езикови ресурси.

 • Създаване и поддържане на електронен портал за български език.

 • Интегриране на електронното обучение в образователния процес.

 • Изграждане на Център за електронно обучение по български език.

Резултати:

 • Повишена компетентност в областта на електронното обучение и възможност за използване и създаване на електронни ресурси, което ще доведе до:

1) подобряване на образователния процес;

2) подобряване на условията за научноизследователска работа;

3) увеличаване на междуинституционалния обмен.   

 • Ще бъде създаден архив от курсове, електронни езикови корпуси, банки с тестове и виртуална библиотека.

 • Улесняване на достъпа до всички електронни ресурси, повишаване на комуникацията и обмена на информация между студентите, преподавателите и институциите, занимаващи се с български език.

 • Преподавателите ще получат възможност да организират по изключително гъвкав и адекватен начин своите курсове, да ги актуализират постоянно, да осъществяват непрекъснат контрол и обратна връзка, да подобрят методите за оценяване.

 • Студентите ще разполагат с актуална информация, с повече възможности за самоподготовка и реална преценка за състоянието на своите знания и умения.

 • Осигуряване на възможност за всички преподаватели и студенти да имат достъп до актуална информация; осъществяване на пълноценна комуникация между обучаващите и обучаемите, от една стана, и между институциите, от друга; по-голяма популярност на електронните форми на обучение и по-голям брой специалисти, които да ги използват.

 

Програма на обученията на преподавателския състав

Презентация

(Редактирано от Администратор ФСФ - оригинално мнение неделя, 2 февруари 2014, 12:53)

(Редактирано от Администратор ФСФ - оригинално мнение понеделник, 28 юли 2014, 15:28)

(Редактирано от Администратор ФСФ - оригинално мнение понеделник, 28 юли 2014, 15:30)

(Редактирано от Администратор ФСФ - оригинално мнение понеделник, 28 юли 2014, 15:31)