Български граматики – Развой на граматическите теории (синтаксис)
Сайтът Български граматики се разработва с финансовата подкрепа на НИД на СУ „Св. Климент Охридски”, Д №120/17.04.2015 и Д №207/14.04.2016

1821
Аврам Мразович
Руководство к славенскому красноречиjу; Нови Сад 2002 [1821 г.]
1836
Христаки Павлович
Граматика словеноболгарска /Христаки Павлович ; [С предг. от Христо Първев]. - София: Наука и изкуство, 1985 [1836; 1845]
1844
Иван Богоров
Първичка българска граматика /Иван А. Богоров; [С предг. от Х. Първев]. - София: Наука и изкуство, 1986 [1844]
1858
Йоаким Груев
Основа за българска граматика /Йоаким Груев; [С предг. от Христо Първев]. - София: Наука и изкуство, 1987 [1858]
1859
Теодор Хрулев
Българска граматика /Състави Тодор Т. Хрулев за ръководство на българските юноши и печати ся с иждивението на Георгия Дончова, книгопродавца. - Букурещ: У типографията на Йосифа Романова и съдр., 1859
1860
Георги Миркович
Кратка и методическа българска граматика /От Д. Г. В. Мирковича. - Цариград-Галата: В книгопечатницата на Д. Цанкова, 1860.
1868
Янко Кочов
Словосъчиненiе /Нарядено и допълнено от Янка Т. Кочова. - Цариград: В печатницата на вестник "Македония", 1868
1868
Иван Момчилов
Граматика за новобългарския език; [С предг. от Христо Първев]. - София Наука и изкуство 1988 [1868]
1871
Сава Радулов
Словосочинение. Болград. 1871.
© Всички права запазени. Копието е на Университетска библиотека "Св. Климент Охридски" и тук се използва само за учебни цели.
1873
Сава Радулов
Начална грамматика за наученіе на българскый языкъ по начинъ практическый : Книжка I [Болград] : [Печатница на Българското централно училище (Училищна книгопечатница)], 1873.
1875
Тодор Икономов
Ръководство за словосъчиненіе на българскый языкъ /Наредил Т. Икономов. - Пловдив Издава книжарницата на Хр. Г. Данов, 1875 Виена Българската печатница на Янко С. Ковачев
1939
Стефан Младенов, Стефан Попвасилев
Граматика на българския език. С., 2012 [1939]
1978
Любомир Андрейчин
Основна българска граматика. С., 1978.
1979
Константин Попов
Съвременен български език. Синтаксис. С., 1979.
1983
Академическа граматика
Граматика на СБКЕ, т. ІІІ. Синтаксис. С., 1983
1989
Петър Пашов
Практическа българска граматика. С., 1989.
1992
Иван Недев
Синтаксис на съвременния български книжовен език, С. 1992
1994
Петър Пашов
Практическа българска граматика. С., 1994.
1995
Стефан Брезински
Кратък български синтаксис. С., 1995.
1998
Йордан Пенчев
Съвременен български книжовен език. Синтаксис. Пловдив, 1998.
2002
Петър Пашов
Българска граматика. С., 2002.